Workshop

ศูนย์บริการ เบนซ์พระราม3

นับเป็นหนึ่งในศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ เมอร์เซเดส-เบนซ์
ที่ได้มาตรฐาน และมีความพร้อมในการให้บริการสูงที่สุดในประเทศไทย

เบนซ์พระราม 3 มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน ตามคติที่เรายึดถือคือการ "บริการด้วย ใจ ใส่ใจในมาตรฐาน"

การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ถือเป็นหัวใจสำคัญ

การให้บริการที่ดีต้องเกิดจากความพร้อมในแงข่องอาคารสถานที่ และบคุลากรที่ค่อยให้บริการแก่ท่าน ศูนย์บริการของเรานับเป็นหนึ่งในศูนย์บริการมาตรฐาน
ที่มีความพร้อมในการให้บริการที่มีความ พร้อมในการให้บริการอย่างดีเยี่ยม ด้วยจํานวนช่องซ่อมมากกว่า 30 ช่องซ่อม สามารถรองรับรถได้ มากกว่า 1,200 คันต่อเดือน
พร้อมเครื่องมือในการวิเคราะห์อาการที่ทันสมัย

จำนวนช่องซ่อม

ศูนย์บริการของเรามีช่องซ่อมซ่อมมากกว่า 30 ช่องซ่อม
สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้มากกว่า 1,200 คันต่อเดือน
จำนวนช่องซ่อม
ช่างเทคนิคผู้มีประสบการณ์

ช่างเทคนิคผู้มีประสบการณ์
ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
จากบริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

คลังอะไหล่ขนาดใหญ่

คลังอะไหล่ขนาดใหญ่
พร้อมเจ้าหน้าทีผู้เชียวชาญ

พร้อมเจ้าหน้าทีผู้เชียวชาญ

บริเวณรับรองลูกค้าที่สะดวกสบาย
พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยอาหาร
เครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ Wifi

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899