News & Activities

PE-Talk: The E-Class

25 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 6 คุลาคม 2561 ที่ผ่านมา Benz Praram3 ได้จัดกิจกรรมบรรยายและสาธิต ถึงการใช้งานรถยนต์รุ่น The E-Class เพื่อให้เข้าใจถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อย่างถูกต้อง ณ โชว์รูม Benz Praram3

Contact Us

  • 487 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์
    02 491 8899